Rytmika


ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

         

Umuzykalnienie dzieci w wieku przedszkolnym stanowi integralną część systemu kształcenia muzycznego. Zajęcia umuzykalniające rozwijają w stopniu elementarnym słuch wysokościowy, poczucie rytmu, koordynacje słuchowo-ruchową i słuchowo-głosową, pamięć i wyobraźnię muzyczną.

Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną.

Zajęcia muzyczno-ruchowe i nauka gry na instrumentach umożliwiają dziecku nie tylko nabywanie elementarnych wiadomości, ale przede wszystkim rozwijają jego zdolności i nawyki, które mają wpływ na dyspozycje ogólne takie jak: orientacja przestrzenna, sprawność ruchowa ,szybkość reakcji, pamięć oraz myślenie.


Dzieci w wieku przedszkolnym na zajęciach muzyczno-rytmicznych uczestniczą w edukacji muzycznej i motoryczno-zdrowotnej. Realizowanie tych zajęć pozwala rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie pianina i poprzez śpiewanie piosenek. Pozwala rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką.
Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przyczyniają się do wykształcenia u dzieci poczucia rytmu, selektywnego odbioru dźwięku, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój wrażliwości muzycznej dziecka.


Na zajęciach rytmicznych są realizowane następujące cele:

 • uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki
 •  rozbudzenie emocjonalnego stosunku dziecka do muzyki
 •  rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki
 •  uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami
 • identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
 • kształtowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zdolności muzycznych
 • rozwijanie dyspozycji słuchowo – głosowych oraz słuchowo – ruchowych
 • wdrażanie do umiejętności słuchania muzyki
 • kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku
 • uwrażliwianie na estetykę ruchu
 • układanie tekstu do wysłuchanej melodii oraz melodii do wybranego tekstu
 • wyrobienie poczucia rytmu, słuchu
 • poznawanie i różnicowanie dźwięków instrumentów muzycznych: pianino, kołatka, flet prosty, bębenek, dzwonki
 • zapoznanie z nazwą, budową i sposobem gry na instrumentach muzycznych
 • Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych
 • Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego
 • Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności i skoczności
 • Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego
 •  Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej
 • Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej
 •   Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu
 • Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń
 • Rozwijanie umiejętności tanecznych



            Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.


                                                                                                                                           Jarosław Chmielowiec